Wandelpromenade

Update Wandelpromenade 2018

Status werkzaamheden wandelpromenade Molenwijk middengebied (maart 2018)

De gesprekken over het herstel van de wandelpromenade, de bijbehorende hekwerken, trapopgangen hellingbanen en loopbruggen tussen de Gemeente Haarlem en de 11 VvE’s zijn nog in volle gang en zullen ook na de start van de werkzaamheden worden voortgezet.

Het college van B&W heeft in januari 2018 besloten de aanbesteding van het werk stop te zetten en in de loop van het voorjaar van 2018 eerst één of meerdere proefstuk(ken) te laten renoveren. De voorbereiding voor deze werkzaamheden vindt nu plaats.

De conclusies, die uit die proefstukken getrokken kunnen worden, worden verwerkt in de definitieve renovatieplannen voor de gehele wandelpromenade. De renovatieplannen zullen, na overleg met de VvE’s, opnieuw worden begroot waarna, indien nodig, aan de gemeenteraad extra krediet wordt aangevraagd. De uitvoering van de werkzaamheden in 2018 vindt plaats in nauw overleg met een vertegenwoordiging van de VvE’s.

De gemeentelijke projectmanager gaat er van uit dat de bestuurlijke wisselingen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 geen invloed hebben op de huidige plannen en aanpak.

Namens de 11 VvE’s

Aanpak Wandelpromenade Sandenburg / Engelenburg / Prattenburg

De slecht onderhouden wandelpromenade, tien jaar geleden is voor het laatst groot onderhoud verricht, is al jaren voor veel bewoners een doorn in het oog. promenade lang Een aantal jaren geleden hebben we met elkaar de handen ineen geslagen en zijn het overleg met de gemeente aangegaan. Er is ingesproken bij een raadsvergadering en we hebben de verantwoordelijk wethouder (C.Y. Sikkema) meegenomen om de problemen in beeld te brengen.

In oktober 2014 is een stedenbouwkundige analyse afgerond. In de analyse zijn vijf varianten opgenomen om de situatie te verbeteren. Het gaat dan om:

Restauratie, waarbij de bestaande situatie in stand wordt gehouden. Het onderhoud wordt meer beheersbaar gemaakt.
Versmallen. Op veel plekken is de promenade nu bijna 10 meter breed. Dit wordt teruggebracht tot een breedte nodig voor de ontsluiting van de woningen.
Een dek van gevel tot gevel. Het dek van de wandelpromenade wordt verbreed zodat het loopt van de gevel van de hoogbouw tot de gevel van de laagbouw.
Woonstraat. De huidige wandelpromenade wordt compleet verwijderd.
Variant op woonstraat. De ontstane ruimte krijgt het karakter van een parkje.

Vanuit de VvE’s is gekozen voor variant 1. In juni van dit jaar is een rapport uitgebracht waarin de kosten van de varianten in beeld zijn gebracht. Het voorstel voor variant 1 is op 7 januari 2016 in de raadscommissie Beheer behandeld en op 21 januari in de gemeenteraad goedgekeurd.

De voorbereiding voor het project vindt in 2016 plaats. De uitvoering vindt plaats in 2017 en 2018.

Herplanten bomen
Het herplanten van de bomen is in januari afgerond. De tekening geeft weer waar de bomen zijn geplant.