Reconstructie Zuid Schalkwijkerweg

De wegconstructie van de Zuid Schalkwijkerweg verkeert in slechte staat en moet worden vervangen. In het wegdek zijn op diverse plaatsen grote scheuren in het asfalt ontstaan. In de afgelopen jaren hebben diverse noodreparaties plaatsgevonden. Hierbij vindt u de benodigde informatie over de feitelijke start van het project “Groot onderhoud Zuid-Schalkwijkerweg”.

Figuur 1: ligging projectgebied Zuid-Schalkwijkerweg

Kernboodschap
De opdracht is om de weg te vernieuwen zodat deze toekomstbestendig is en er een duurzame oplossing voor lange termijn is (minimaal 25 jaar geen groot onderhoud nodig) voor zowel de wegconstructie als het dijklichaam, waarbij scheurvorming en schades in het wegdek worden voorkomen.

Consequenties
Een deel van het traject ligt op een waterkering van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Rijnland heeft aangegeven dat de hoogteligging en stabiliteit van deze waterkering moeten worden verbeterd. Het streven is om deze werkzaamheden te combineren met het groot onderhoud aan de weg. Met Rijnland worden hierover afspraken gemaakt, waarbij de kostenverdeling medebepalend is voor de haalbaarheid.

Ten zuiden van het projectgebied ligt de te ontwikkelen woningbouwlocatie Tjaden, voor de bouw van ca. 32 woningen. Met de ontwikkelaar van Tjaden vindt afstemming plaats voor de realisatie van beide projecten. De Zuid-Schalkwijkerweg is een (voor auto’s) doodlopende weg. In de uitvoeringsfase moeten de woningen en bedrijven bereikbaar blijven. Dit is een van de belangrijkste uitdagingen in het project.

De inhoud van deze informatie is mede tot stand gekomen met de inbreng van de bomenwachters en de fietsersbond. Bij de verdere voorbereidingen van het project zijn zij blijvend betrokken.

In de tweede helft van 2020 zal naar verwachting de realisatie van start gaan.