Oneigenlijk gebruik gemeentegrond

Op verschillende plekken in Haarlem maken bewoners gebruik van gemeentegrond, zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt. Soms gebeurt dat ‘oneigenlijke gebruik’ bewust, vaak ook niet. De gemeente wil dat het eigendom en gebruik van gemeentegrond goed geregeld wordt. Dat kan inhouden dat de bewoner de grond aan de gemeente moet teruggeven. Soms is het ook mogelijk dat de bewoner de grond van de gemeente koopt. De grond wordt alleen verkocht aan eigenaren van woningen, niet aan huurders.

Aanpak

In Haarlem is bij een groot aantal adressen bekend dat er sprake is van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond. Daarvan zijn er ook veel in Schalkwijk. De gemeenteraad geeft voorrang aan het oplossen van de situaties in Schalkwijk. Dat heeft te maken met de ruimtelijke veranderingen die daar op stapel staan. In maart 2018 krijgen de eerste bewoners van Molenwijk een uitnodigingsbrief voor een persoonlijk gesprek. Gesprekken over de andere adressen in Schalkwijk en in andere wijken in Haarlem volgen later. Als bewoners uit andere wijken echter graag met de gemeente spreken over een stukje grond dan kunnen zij altijd contact met de gemeente opnemen.

Legalisering grondgebruik

Per adres beoordeelt de gemeente hoe de situatie opgelost kan worden. Het hangt er niet alleen vanaf wat de gemeente zelf met de grond wil doen. Hoe denkt de bewoner over legalisering van het gebruik? Want dat brengt kosten voor de bewoner met zich mee. Als de gemeente de grond zelf niet nodig heeft, kan de bewoner de grond kopen. Dat kan alleen als hij/zij ook eigenaar is van het pand dat grenst aan de grond. Als de bewoner afziet van koop, moet de grond aan de gemeente teruggeven worden. Als het gebruik van de grond terug gaat naar de gemeente, zorgt de gemeente voor het onderhoud ervan.

De kosten

Wanneer u niet meer dan 50 m2 gemeentegrond in gebruik heeft, kunt u uitgaan van de volgende rekenmethode: (0,05 % x WOZ waarde) x aantal m2. Als voorbeeld, bij een WOZ waarde van uw huis van € 200.000 betaalt u: 0,05 % x € 200.000 = € 100 per m2. Boven 50 m2 wordt de grond getaxeerd en geldt de rekenmethode niet. U betaalt ook de notaris-, kadasterkosten en overdrachtsbelasting over de koopsom (zo’n 10 % totaal). Na aankoop van de grond stijgt de WOZ waarde van uw woning. De gemeente bepaalt de hoogte van de OZB met de WOZ waarde, dus de OZB stijgt ook enigszins.

Verjaring

Soms menen bewoners dat zij rechten hebben verworven door jarenlang (oneigenlijk) gebruik te maken van de gemeentegrond. Zij beroepen zich dan op verjaringsrecht. Vanzelfsprekend staat het bewoners vrij om de gang naar de rechtbank te maken, maar gemeentelijk eigendom is wettelijk zeer goed beschermd. Het is dan aan de bewoners om bij de rechter te bewijzen dat er inderdaad sprake is van verjaring.

Spijtoptantenregeling

De prijs voor gemeentegrond wordt berekend met de WOZ waarde van uw huis. Het is mogelijk dat uw huis de komende tijd in waarde stijgt, waarmee ook de koopsom voor de grond stijgt. Maakt u gebruik van gemeentegrond en wilt u onderzoeken of u deze grond kunt kopen, neemt u dan contact op met de gemeente.

De gemeenteraad heeft besloten om een spijtoptantenregeling te hanteren. Deze regeling geldt voor alle Haarlemmers en houdt het volgende in: Bewoners, die zichzelf voor de spijtoptantenregeling melden bij de gemeente, krijgen een korting van 10% op de koopsom, mits koop mogelijk is. Commerciële partijen, zoals vastgoedhandelaren en woningbouwverenigingen, worden uitgesloten van de spijtoptantenregeling. De regeling geldt voor alle Haarlemmers, niet alleen voor inwoners van Schalkwijk. U kunt hierover contact opnemen via antwoord@haarlem.nl onder vermelding van ‘gebruik gemeentegrond’.

Zie ook: https://www.haarlem.nl/oneigenlijk-gebruik-gemeentegrond/