Reconstructie Zuid Schalkwijkerweg

Project reconstructie van de Zuid Schalkwijkerweg (Update Zomer 2020)

De dijk wordt zo’n 10 tot 40 centimeter opgehoogd. Zodat deze weer voldoet aan de eisen van het Hoogheemraadschap van Rijnland . Voor het versterken van de dijk wordt de helling aan de kant van de polder minder steil gemaakt. Hierdoor krijgt de dijk een bredere en stevigere basis. Hiervoor wordt de huidige sloot verlegd. Bij de woningen aan de oostzijde van de Zuid-Schalkwijkerweg wordt maatwerk toegepast bijvoorbeeld door de huidige sloot te vervangen door een greppel met een drain eronder. Hiervoor gaan de gemeente en Rijnland met de betrokkenen in gesprek.
Het asfalt en de fundering daaronder worden helemaal vernieuwd. Het wegprofiel zoals er nu ligt verandert niet. Tegelijkertijd worden kabels en leidingen verlegd zodat deze allemaal in één strook naast de weg komen te liggen.

We doen er zoveel mogelijk aan om de bomen te behouden. Als er toch een boom gekapt moet worden, wordt deze vervangen door een nieuwe boom.

Ontwerp

Tekeningen Concept Ontwerp Zuid Schalkwijkerweg

Het concept ontwerp geeft de nieuwe situatie weer. De ontwerptekeningen tonen de Zuid-Schalkwijkerweg opgeknipt in 8 delen van noord naar zuid. De indeling van elke tekening is zo gekozen dat op de linker helft het bovenaanzicht is weergegeven en aan de rechter zijde de dwarsprofielen. Deze dwarsprofielen, gemarkeerd met de letters ‘DP’ gevolgd door een nummer, zijn ‘doorsnedes’ van de dijk en het naastgelegen terrein. Op de dwarsprofielen is af te lezen hoe het profiel gaat veranderen. Bijvoorbeeld waar het dijktalud wordt aangepast of waar er een sloot wordt gedempt en verplaatst.

Heeft u vragen over de tekeningen stelt u deze dan per mail projecten@haarlem.nl of bel met 14023 en vermeld ‘project Zuid-Schalkwijkerweg’.

Westkant

Voor bewoners aan de westkant (aan de kant van het Spaarne) verandert er niet veel. De bestaande sloot blijft liggen.

Oostkant

Voor de bewoners aan de oostkant (de kant van de polder) kunnen de gevolgen ingrijpender zijn. Er worden sloten gedempt, er worden nieuwe sloten aangelegd en inritten moeten worden aangepast. Daarom zijn er gesprekken met alle bewoners aan de oostzijde. Een aantal gesprekken zijn al geweest.
Alle inritten aan de oost- en westzijde van de weg worden aangesloten op de nieuwe weghoogte. De verhardingen van de inritten en parkeerstroken in openbaar gebied (tussen uw erfgrens en de rijweg) worden vervangen.
Door de dijkverbetering moeten helaas bomen worden gekapt. Er worden evenveel nieuwe bomen terug geplant.


18 juni 2020

De wegconstructie van de Zuid Schalkwijkerweg verkeert in slechte staat en moet worden vervangen. In het wegdek zijn op diverse plaatsen grote scheuren in het asfalt ontstaan. In de afgelopen jaren hebben diverse noodreparaties plaatsgevonden. Hierbij vindt u de benodigde informatie over de feitelijke start van het project “Groot onderhoud Zuid-Schalkwijkerweg”.

Figuur 1: ligging projectgebied Zuid-Schalkwijkerweg

Kernboodschap
De opdracht is om de weg te vernieuwen zodat deze toekomstbestendig is en er een duurzame oplossing voor lange termijn is (minimaal 25 jaar geen groot onderhoud nodig) voor zowel de wegconstructie als het dijklichaam, waarbij scheurvorming en schades in het wegdek worden voorkomen.

Consequenties
Een deel van het traject ligt op een waterkering van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Rijnland heeft aangegeven dat de hoogteligging en stabiliteit van deze waterkering moeten worden verbeterd. Het streven is om deze werkzaamheden te combineren met het groot onderhoud aan de weg. Met Rijnland worden hierover afspraken gemaakt, waarbij de kostenverdeling medebepalend is voor de haalbaarheid.

Ten zuiden van het projectgebied ligt de te ontwikkelen woningbouwlocatie Tjaden, voor de bouw van ca. 32 woningen. Met de ontwikkelaar van Tjaden vindt afstemming plaats voor de realisatie van beide projecten. De Zuid-Schalkwijkerweg is een (voor auto’s) doodlopende weg. In de uitvoeringsfase moeten de woningen en bedrijven bereikbaar blijven. Dit is een van de belangrijkste uitdagingen in het project.

De inhoud van deze informatie is mede tot stand gekomen met de inbreng van de bomenwachters en de fietsersbond. Bij de verdere voorbereidingen van het project zijn zij blijvend betrokken.

In de tweede helft van 2020 zal naar verwachting de realisatie van start gaan.