Werkgroepen 4WRO

Overleg andere wijkraden in Schalkwijk

De wijkraad werkt nauw samen met de andere wijkraden in Schalkwijk. De voorzitters hebben onderling regelmatig overleg en hebben gezamenlijk maandelijks overleg met vertegenwoordigers van de gemeente. De afspraken hierover zijn vastgelegd in Samenwerkingsafspraken tussen de gemeente Haarlem en de wijkraden in Schalkwijk.

In het overleg met vertegenwoordigers van de gemeente worden actuele onderwerpen en knelpunten in de wijk besproken. De vier wijkraden hebben een belangrijk signalerende functie en adviseren de gemeente over diverse onderwerpen. In dit overleg worden concrete afspraken gemaakt en er wordt ook gecontroleerd of die afspraken nagekomen worden.

De vier wijkraden hebben twee werkgroepen opgericht, die de wijkraden kunnen adviseren:
– de werkgroep Verkeer;
– de werkgroep Groene Zoom.

Vier wijkradenoverleg
Het vier wijkraden overleg wordt georganiseerd in samenwerking tussen de gebiedsverbinder, de gebiedsmanager en de voorzitters (of plaatsvervangend-voorzitters) van de wijkraden. Voor dit overleg worden partijen uitgenodigd die activiteiten ontplooien in Schalkwijk. Dit zijn onder meer de woningcorporaties, handhaving en Spaarnelanden. De stadsdeelbestuurder wordt altijd uitgenodigd voor dit overleg. In dit overleg wordt informatie uitgewisseld en worden samenwerkingsafspraken gemaakt. Tijdens een aantal bijeenkomsten wordt een van te voren vastgesteld thema besproken. Dit overleg vindt 8 keer per jaar plaats.

Jaarlijks overleg met stadsdeelbestuurder
De stadsdeelbestuurder van Schalkwijk is de burgemeester van Haarlem. In dit overleg worden de belangrijke ontwikkelingen in de wijk besproken en afspraken gemaakt over het beleid.

Actuele onderwerpen:
– plannen in concept-RES (Nationaal Programma Energie Strategie) om de plassen in de Groene Zoom om Schalkwijk aan te wijzen als zoeklocaties voor het leggen van zonnepanelen;
– mogelijke locatie voor een Domus+ of Skaeve Huse aan de rand van Schalkwijk;
– overleg met handhaving, o.a. over verminderde inzet van wijkagenten.