Wijkraad 23 april vervolg

Geachte wijkbewoners en overige geïnteresseerden,

Op 20 februari jl. vond de Brainstormsessie ‘Van wijkraad naar wijkplatform’ plaats in Het Open koffieHuis.
Een aantal van u heeft deze sessie bijgewoond en daarmee een bijdrage geleverd met aspecten die voor u belangrijk zijn voor (de transitie naar) het wijkplatform.

Bijgaand treft u aan het verslag van de sessie.

Tevens nodigen wij u uit om de vervolgsessie op dinsdag 23 april bij te wonen. De agenda treft u bijgaand aan.
Ook wanneer u er op 20 februari niet bij heeft kunnen zijn, bent u van harte welkom. Hoe meer input wij uit de wijk / van de bewoners krijgen, hoe beter het functioneren van het wijkplatform zal aansluiten op de daadwerkelijke behoeften en ideeën van wijkbewoners.

De bijeenkomst vindt plaats:

 • 23 april 2024
 • Frieslandlaan 1 (Het Open koffieHuis)
 • Aanvang 19:30u

In verband met de beperkte ruimte verzoeken wij u vriendelijk zich aan te melden via deze link.

Verslag Het Open koffie Huis: Lancering van het Wijkplatform Molenwijk 24-02-2024

Op 20 februari 2024 waren ca. 30 wijkbewoners aanwezig in ‘Het Open koffie Huis’ dat werd georganiseerd op initiatief van de wijkraad Molenwijk.

Het doel van deze bijeenkomst was om de transitie van de Wijkraad naar het Wijkplatform Molenwijk te markeren en om gezamenlijk de missie, taken, thema’s, betrokkenheid en organisatiestructuur van dit gloednieuwe platform te definiëren.

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste punten die zijn besproken en vastgelegd.

1. Missie

Het Wijkplatform Molenwijk staat open voor alle bewoners, lokale organisaties, bedrijven, scholen en religieuze gemeenschappen die betrokken zijn bij het welzijn van onze wijk.

Ons doel is om de betrokkenheid en verbinding tussen deze verschillende groepen te vergroten door middel van het uitwisselen van informatie, het streven naar maximale verbinding binnen de wijk en met de gemeente, en door het signaleren en aanpakken van belangrijke kwesties zoals veiligheid, leefbaarheid, sociale cohesie en goede communicatie.

Het Wijkplatform streeft ernaar om het beste platform van Haarlem en uiteindelijk van heel Nederland te worden, gekenmerkt door zijn actieve, inclusieve en effectieve aanpak.

2. Taken

 •   Verbinden: Het platform fungeert als een brug tussen verschillende belanghebbenden in de wijk, waaronder bewoners, gemeente, belangenorganisaties, en scholen;
 •   Ondersteunen: Het ondersteunen van bewoners door hen te wijzen op waar ze terecht kunnen met problemen en uitdagingen;
 •   Informeren: Het verstrekken van informatie over de activiteiten en ontwikkelingen in de wijk, evenals over bredere kwesties zoals verkeer, nieuwbouw en veiligheid.
 •   Signaleren: Het identificeren van uitdagingen en kansen in de wijk, zoals diversiteit, eenzaamheid en de behoeften van jongeren;
 •   Contacten onderhouden: Het onderhouden van nauwe banden met politieke instanties en de gemeente;
 •   Mensen en vrijwilligers vinden: Het werven en betrekken van mensen en vrijwilligers bij de activiteiten van het platform.

  3. Thema’s

 • Het Wijkplatform zal zich concentreren op verschillende thema’s waaronder jeugd, sociale betrokkenheid, groenonderhoud, huisvesting, veiligheid, mobiliteit, communicatie met de gemeente, informatievoorziening, integratie van nieuwe bewoners, stadsontwikkeling en duurzaamheid.

  4. Betrokkenheid

 • Om de betrokkenheid van de gemeenschap te vergroten, zullen verschillende initiatieven worden genomen, waaronder:

  •   Reguliere updates via wijkkranten en digitaal forum.
  •   Een activiteitenkalender voor buurt- en wijkactiviteiten.
  •   Een toegankelijke website voor informatie en interactie.
  •   Mogelijkheden voor inspraak en referenda.
  •   Behoud van het open koffiehuis als ontmoetingsplek.
  •   Een sociale netwerkkaart om verbindingen tussen bewoners te faciliteren.
  •   Speciale aandacht voor de betrokkenheid van jongeren via een jongerenplatform.
  •   Diversiteit aan evenementen om verschillende doelgroepen aan te spreken.

   5. Organisatie

  • Het Wijkplatform zal georganiseerd worden als een stichting met een duidelijk aanspreekpunt voor continuïteit. Er zullen themagerichte werkgroepen worden opgericht, zoals voor onderhoud, communicatie, activiteiten en sociaal netwerk. Besluitvorming zal worden gedaan via participatieve processen, en er zal actief worden geworven voor vrijwilligers, waarbij ook flexibele mogelijkheden worden geboden voor deelname tijdens schooltijden met kinderopvangfaciliteiten tijdens activiteiten.Met een heldere missie, duidelijke taken, en een sterke focus op betrokkenheid en organisatie, zet het Wijkplatform Molenwijk zich in voor een bloeiende en verbonden gemeenschap waarin alle stemmen worden gehoord en gewaardeerd.